ที่โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายศิริชัย สมแสน อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานในพิธี งานวันเยาวชนและครูผู้ทรงคุณค่า ทางสมาคมผู้ปกครองและครู ร่วมกับโรงเรียนดาราสมุทร กำหนดจัดงานวันเยาวชนและครูผู้ทรงคุณค่า มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ปีนี้นับเป็นปีที่ และเป็นโอกาสพิเศษ ในการเฉลิมฉลองครบ 81 ปีโรงเรียนดาราสมุทรด้วย สำหรับการจัดงาน วันเยาวชนและครูผู้ทรงคุณค่า เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณ แก่คุณคร และนักเรียน ูที่สร้างสรรค์ผลงาน นำมาซึ่งชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนเป็นคนดีของครอบครัวโรงเรียนและชุมชนต่อไป ในปีนี้มีการมอบรางวัลให้กับครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับภาคและระดับประเทศ จำแนกตามประเภทดังนี้ ด้านวิชาการ ทักษะด้านกีฬา ด้านดนตรี ด้านศิลปะ และรางวัลด้านการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน โดยในปีการศึกษา 2560 มีจำนวนครูและนักเรียนเข้ารับรางวัลรวมทั้งสิ้น 492 คน โดยแยกเป็นครูผู้อยู่เบื้องหลังจำนวน 94 คนและนักเรียนจำนวน 398 คน