ดร.เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ ประธานโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กล่าวถึง ความพร้อมของการจัดงานครั้งนี้ว่า ขณะนี้การจัดงานมีความพร้อมเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว โดยในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ศูนย์บริการ SMEs ครบวงจร จ.ชลบุรี และผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมผู้ประกอบการ Startup เป็นอย่างดียิ่งที่มีความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.30 - 16.00 น. ณ ห้องTheater ชั้น 4 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ประมาณ 200 คน

                     สำหรับประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมพิเศษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ทำให้เกิดเม็ดเงินการลงทุนจากต่างชาติเข้ามาในพื้นที่ จึงเกิดการแข่งขัน และยังเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่ง SMEs ส่วนใหญ่ยังคงเป็นบริษัทขนาดเล็ก ยังไม่เติบโตไปเป็นบริษัทวิสาหกิจขนาดกลางมากเท่าใด  นอกจากนี้ บริษัทขนาดเล็กส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคบริการ เช่น ธุรกิจอาหารเครื่องดื่ม และ เสื้อผ้า ฯลฯ มากกว่าภาคการผลิต ที่เน้นการผลิตสินค้าต้นทุนถูก และใช้ราคาเป็นกลยุทธ์หลักในการแข่งขันมากกว่าที่จะใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้แข่งขันได้ ดังนั้นหากต้องการให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้ อย่างยั่งยืน รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งพัฒนา SME ของประเทศให้มีศักยภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน

                    ด้านนางสาวชญาภา สุภา ประธานนิสิตปริญญาโท รุ่นที่ 8 สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา     กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมในงาน ประกอบไปด้วย 1.การบรรยายเรื่อง ในเรื่อง ทักษะการคิดเพื่อความสำเร็จ (Executive Functioning) จาก นายพรหมพจน์ วิภาสธาริตสกุล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมองและการเรียนรู้สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2.เสวนาร่วมในหัวข้อ การตลาดสำหรับธุรกิจ SMEs ในยุค 4.0 โดย ดร.อัญชนา  ลักษณ์วิราสิริ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cloud Technology และ Application สำหรับธุรกิจ SMEs เพื่อการเข้าถึงตลาดและการลดต้นทุน และนายวันชัย  ปานเปี่ยมเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และการตลาดยุค 4.0 เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันสำหรับธุรกิจ SMEs