ที่ตึกสิรินธรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี รศ.ดร.สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์ อธิการมหาวิทยาลัยบูรพา ศ.นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และดร.พิสุทธิ์ เลิศวิไล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนงานวิจัย และร่วมพิธีเปิดโรงงานต้นแบบวิศวกรรมชีวเคมี โครงการ การขยายขนาดการผลิตกรดซัคซินิคจากแบคทีเรียที่ระดับโรงานต้นแบบและการสร้างถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาด 5000 ลิตร 

             โครงการวิจัยเริ่มดำเนินมาตั้งแต่ปี 2559 ภายใต้ชื่อโครงการการผลิตกรดซัคซินิคจากแบคทีเรีย ในระดับห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบ เน้นเพื่อการนำไปใช้ได้ในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งมีความสามารถในการผลิตได้ 50 - 500 ลิตร สำหรับในปี 2561 ทางมหาวิทยาลัยบูรพา ได้พัฒนาต่อยอด การผลิตระดับโรงงานต้นแบบไปสู่การทดลองในระดับใกล้อุตสาหกรรมขนาด 5,000 ลิตร ซึ่งจะเป็นถังหมัก ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยคณะวิจัยจะดำเนินการออกแบบและจัดสร้างถังหมักขนาด 5,000 ลิตร นี้ด้วยตัวเอง ทั้งนี้ได้เสนอขอรับการสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากรากฐานชีวภาพเป็นเงินจำนวน 5,300,000 บาท และขอรับการสนับสนุนการวิจัยจากบริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) ติดตั้งคุรุภัณฑ์สำหรับการวิจัย มูลค่าไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท 

โครงการวิจัยนี้เป็นการผลิตกรดซัคซินิค โดยกระบวนการหมักจากจุลินทรีย์ที่ต่อยอดจากงานวิจัยที่ทางทีมงานผู้วิจัยโครงการนี้ได้ทำสำเร็จไปแล้วในระดับโรงงานต้นแบบขนาด 500 ลิตร และเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาไปสู่การผลิตเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในระดับโรงงานอุตสาหกรรมได้จริงสอดรับกับนโยบายการผลิตพลาสติกชีวภาพในระดับโลก จึงจำเป็นที่จะทำการวิจัยในสเกลที่ใหญ่ขึ้น คือที่ระดับโรงงานต้นแบบและการสร้างถังปฏิกรณ์ขนาด 5,000 ลิตรเพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการผลิตกรดซัลซินิคเชิงพาณิชย์ โดยใช้เทคโนโลยีภายในประเทศ ให้ประเทศสามารถพึ่งพาเทคโนโลยีของตนเองได้ สร้างความสามารถในการแข่งขันและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0