ที่โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี บาทหลวงยอด   เสนารักษ์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนดาราสมุทร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลนักเรียนตามอัตลักษณ์นักเรียนดาราสมุทร ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560 ทางคณะผู้บริหารโรงเรียนดาราสมุทร คณะครู และผู้ปกครอง ได้เล็งเห็นความสำคัญของนโยบายปฏิบัติปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้เน้นกระบวนการในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา สู่ทศวรรษที่ ในด้านการยกระดับการจัดการศึกษาสู่กระบวนการให้การศึกษาอบรมแบบองค์รวมโดยมีการบูรณาการเป็น 6 Q ดังนี้ EQ ความฉลาดในการเผชิญกับสิ่งที่ท้าทาย มีความสู้ทน เข้มแข็งEQการรู้จักตนเอง สร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเอง ยอมรับศักยภาพของตนเองและผู้อื่น  IQ ความฉลาดด้านเชาว์และไหวพริบMQ ความฉลาดด้านจริยธรรม การควบคุมตนเอง มีวินัย เคารพกติกา SQ ความฉลาดทางพลังจิต เพื่อความดี ส่วนรวม รู้จักให้อภัยและ VQ ความตระหนักถึงคุณค่าร่วมสืบสานวัฒนธรรมองค์กร และรักสถานศึกษา ทั้งนี้โรงเรียนดาราสมุทรยังประสานศาสตร์และศิลป์ให้เป็นทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียน พร้อมทั้งยังกำหนดจุดเน้นอัตลักษณ์นักเรียนดาราสมุทร ในการรักความดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ต่อสู้อบายมุข โดยนำคุณค่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มาเป็นพลังในการขับเคลื่อน โดยในวันนี้มีนักเรียนระดับปฐมวัย เข้ารับรางวัลตามอัตลักษณ์นักเรียนดาราสมุทร จำนวน 1,105 คน