ที่ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี  วิทยาลัยธุรกิจอาลีบาบา ภายใต้การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยบูรพา และคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ได้จัดโครงการ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ ทาเลนท์ - เทรน เดอะ เทรนเนอร์ส” (Global E-Commerce Talent – Train the Trainers) ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมสำหรับคณาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของอาลีบาบา กรุ๊ปฝึกอบรมด้านอีคอมเมิร์ซ และเศรษฐกิจดิจิทัล ให้กับอาจารย์ระดับอุดมศึกษาจำนวน  48 คนจากสถาบันการศึกษา 10 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมรับการอบรมรวม 6 วัน  โดยมี ดร. อนุกูล แต้มประเสริฐ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) พร้อมด้วย มร.ไบรอัน หว่อง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ อาลีบาบากรุ๊ป และ ดร.เจริญ ชินวานิชย์เจริญ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนายุทธศาสตร์  ร่วมในพิธี

 

                    ดร. อนุกูล แต้มประเสริฐ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กล่าวว่า  ประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาบุคลากรด้านเศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายประเทศไทย 4.0 อย่างต่อเนื่อง จึงมีความยินดีที่ วิทยาลัยธุรกิจอาลีบาบา และมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมแรงผลักดันโครงการดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการจะประยุกต์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับจากการอบรม ไปถ่ายทอดทักษะ อีคอมเมิร์ซ ให้กับนิสิต นักศึกษาต่อไป

 

                 ขณะที่ มร. ไบรอัน หว่อง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ อาลีบาบา กรุ๊ป กล่าว อาลีบาบา กรุ๊ป หวังว่าการพัฒนาแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซไปสู่อีโคซิสเต็ม  จะสร้างแรงบันดาลใจให้อาจารย์และบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเชิงดิจิทัลในประเทศไทย ได้ทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ SME ในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศที่ครอบคลุมประชาชนในทุกระดับ และในฐานะที่ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นสถาบันการศึกษาที่สำคัญในพื้นที่โครงการ อีอีซี อาลีบาบา กรุ๊ป”  จึงเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังทักษะพื้นฐานด้านอีคอมเมิร์ซในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาการของประเทศไทยสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มตัว

 

                   ด้าน ดร.เจริญ  ชินวานิชย์เจริญ    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนายุทธศาสตร์ กล่าวว่า  การจับมือร่วมกับ วิทยาลัยธุรกิจอาลีบาบา ภายใต้การสนับสนุนจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อจัดหลักสูตรพิเศษสำหรับคณาจารย์ระดับอุดมศึกษา จะทำให้คณาจารย์ที่เข้าร่วมหลักสูตร มีโอกาสนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่นักศึกษาตลอดช่วงภาคการศึกษาแรก ของปีการศึกษา 2561 ก่อนจะตามมาด้วยการประเมินผลหลักสูตรเพื่อวัดผลประสิทธิภาพของการฝึกอบรมต่อไป

                         สำหรับโครงการโกลบอล อีคอมเมิร์ซ ทาเลนท์ - เทรน เดอะ เทรนเนอร์ส เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกความเข้าใจที่ได้ลงนามร่วมกับหน่วยงานภาครัฐของไทยหลายฝ่ายเมื่อเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา โดยข้อตกลงระหว่างอาลีบาบา กรุ๊ป กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIP) กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดให้วิทยาลัยธุรกิจอาลีบาบา เข้าร่วมงานกับแต่ละภาคส่วนในการวางกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบุคลากรคุณภาพ ผ่านทางหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ ของทางวิทยาลัยที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมศักยภาพเชิงดิจิทัลให้กับนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรในภาคการศึกษาของไทย