ที่โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อ.เมือง จ.ชลบุรี  พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการรับฟังการอภิปรายกลุ่มย่อย ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา (สอศ.)จับมือสถาบันการศึกษา ,ผู้ประกอบการภาคเอกชนและภาคีต่างๆ  ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากำลังคนด้านการท่องเที่ยว อาหารและโภชนาการ และการดูแลผู้สูงอายุสู่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 ที่โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ระหว่างวันที่ 9-10 ส.ค.2561 เพื่อต่อยอดอุตสาหกรรม EEC ,อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี,อุตสาหกรรมเชิงสุขภาพ ,อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

 

            เนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้นำ ใน 3 อุตสาหกรรมหลัก คือ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมข้อมูลเนื้อหา รวมทั้งวิธีการเป็นผู้ประกอบการใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม รวมทั้งการมุ่งเน้นพัฒนาคนให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมทั้ง 3 ส่วน ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงและไม่หยุดนิ่ง  โดยกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา หรือ สอศ. ต้องเตรียมความพร้อมของเยาวชนและบุคลากร ให้ได้ปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง  ตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่าการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ,การพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถด้าน STEM และภาษาต่างประเทศ ให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในสังกัด สอศ. เพื่อรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ,การท่องเที่ยวเชิงกีฬา ,การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ,การท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการและวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ ที่จะสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมดังกล่าวสูงถึง 3.09 ล้านบาท 

 

                 พลเอก สุรเชษฐ์ กล่าวว่าอยากเห็น สอศ. ให้ความสำคัญกับตัวเลขของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นในปี 2564 ที่ประเทศไทยจะมีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในสัดส่วนที่สูงขึ้นถึง 20% ในปี 2574 จะเพิ่มสูงขึ้นถึง 28 % ทำให้สัดส่วนส่วนประชากรวัยทำงานต่อสัดส่วนผู้สูงอายุมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 1:1 ซึ่งอาจจะเป็นภาวะวิกฤติ  แต่การมองเห็นโอกาสที่จะพัฒนาเยาวชนในสังกัด สอศ. ให้สามารถต่อยอด ในการพัฒนาและออกแบบวัสดุ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ ที่พักอาศัย ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ รวมทั้งออกแบบนวัตกรรมใหม่ๆที่สนับสนุนด้านสุขภาพให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หรือสร้างธุรกิจอาหารเพื่อผู้สูงอายุ รวมทั้งธุรกิจความงามสำหรับผู้สูงอายุและธุรกิจนำเที่ยวเพื่อผู้สูงอายุ จะต้องเกิดจากการคิดเป็นและสามารถตอบสนองต่อโลกที่เปลี่ยนไปและนำสังคมไทยสู่สังคม ไทยแลนด์ 4.0 ได้ ซึ่งในวันนี้ภาคการศึกษาจึงต้องเร่งให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนอย่างเต็มที่” พลเอก สุรเชษฐ์ กล่าว