ที่ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา  ฯพณฯ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน “ Burapha Innovation Fair 2018” และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออก ครั้งที่ 35  โดยมี  รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และผู้บริหารหน่วยงาน คณาจารย์และนิสิต ให้การต้อนรับ

 

                   รศ.ดร.สมนึก กล่าวว่า มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกและตั้งอยู่ในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จึงต้องมีการปรับโครงสร้างและบทบาทของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมสู่ "มหาวิทยาลัยวิจัย" อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและความพร้อมในการเป็นแกนนำเพื่อผลิตกำลังเครือข่ายวิจัยจากสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออก ตลอดจนเป็นแกนประสานหน่วยงานวิจัยหน่วยงานสนับสนุนทางจากภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

 

                โดยโครงการ Innovation Fair 2018    เป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งผลงานวิจัยและนวัตกรรมของส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อใช้เป็นเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิจัยและนวัตกรรม ผ่านการอบรมหรือสัมมนาเชิงวิชาการ  อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

 

                ภายในงานนอกจากจะจัดให้มีการแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมผลงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์คิดค้นจากนักวิจัย และการเสวนาเกี่ยวกับความรู้ทางด้านวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งกิจกรรมและนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจ รวมทั้งการประกวดและการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่  ทั้งนี้ยังมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "มหาวิทยาลัยบูรพากับการขับเคลื่อนประเทศไทย" แบบนิทรรศนวัตกรรมสร้างสรรค์ จากกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และกลุ่มผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์” โดย ดร.สุวิทย์   เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกด้วย