ที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการสัมพันธ์อัสสัมชัญศรีราชา  สำหรับกิจกรรมวันวิชาการได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ และกล้าแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถของตนเอง เปิดโอกาสให้คณะครูและนักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้  เสริมทักษะประสบการณ์ทางวิชาการ  รวมทั้งประสานความร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนรู้กับสถานศึกษาและองค์กรอื่นๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการจัดงานในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมนิทรรศการมีชีวิต กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ ผลงานของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ ตลาดนัดหนังสือ และกิจกรรมจากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้นกว่า 40 หน่วยงาน