เย็นวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ที่โรงเรียนดาราสมุทร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์  จรัสศรี   ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี   เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 82 ปี  พร้อมด้วยบาทหลวงยอด  เสนารักษ์  ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  บาทหลวงอนุสรณ์  พงษ์สวัสดิ์  ผู้อำนวยการ คณะครู และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราสมุทรร่วมในพิธีเปิด โดยทางสมาคมผู้ปกครองและครูฯ มีการมอบเงินสมทบกองทุนต่างๆ จำนวน  2 ล้านบาท  สำหรับการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนได้แบ่งการจัดงานออกเป็น 2 วันคือวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 โดยในวันที่ 1 มีการประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา และพิธีทางศาสนาคริสต์   ส่วนในค่ำคืนนี้เป็นการแสดงของนักเรียนระดับชั้น โดยมีผู้ปกครองร่วมงานเป็นจำนวนมาก    ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนผู้ปกครองศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมในทุกๆด้านของโรงเรียนด้วยดีตลอดมา และยังเป็นการเสริมสร้างสนับสนุนให้เด็กกล้าแสดงออกในทางที่ดี อย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอย่างแท้จริง