โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ได้นำเจ้าหน้าที่และพนักงานทำการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การฝึกซ้อมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการด้านความปลอดภัยที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้พนักงานสามารถเข้าระงับเหตุ รวมถึงสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้เกิดขึ้น รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง

        นายสมนึก คงนมนาน ผู้อำนวยการดับเพลิงโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ได้จำลองเหตุการณ์ไฟไหม้ที่แผนกเวชระเบียน ชั้นใต้ดิน เนื่องจากสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจร เพลิงลุกลาม ยากแก่การควบคุม และใช้แผนอพยพโดยร่วมกับหน่วยงานทีมดับเพลิงเทศบาลเมืองศรีราชา ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน เพื่อเป็นการฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจในส่วนของการปฏิบัติด้านความปลอดภัย และเป็นการให้ความรู้แก่พนักงานใหม่ การฝึกซ้อมในครั้งนี้นำไปสู่การวางแผนปรับปรุงให้เหมาะสมกับโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาต่อไป