ที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  พล...วิระชัย    ทรงเมตตา  รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ    ศิษย์เก่า  ACS รุ่น 3316 เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  ได้จัดพิธีประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่นขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถทางด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม  และด้านบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่สะสมมา ตลอดทั้งปี  อันจะส่งผลให้บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและแสดงความสามารถ สร้างผลงานจนเกิดความภาคภูมิใจแก่ครอบครัว  โรงเรียน สังคมและประเทศชาติต่อไป 

            การประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ได้จำแนกประเภทออกดังนี้

1.             ด้านวิชาการ  มีนักเรียนรับเกียรติบัตร 54 คน  ครู 29 คน โล่เกียรติยศ

นักเรียน 4 คน  ครู 2 คน  เสื้อสามารถนักเรียน 3 คน  

2.             ด้านกิจกรรมกีฬา มีนักเรียนรับเกียรติบัตร 190 คน ครู 25 คน โล่เกียรติยศ

นักเรียน 9 คน  ครู 4 คน  เสื้อสามารถนักเรียน 3 คน

3.             ด้านผู้นำและบำเพ็ญประโยชน์  มีนักเรียนรับเกียรติบัตร 59 คน ครู 1 คน

4.             ครูที่ทำผลงาน ครูดีเด่น  รางวัลชมเชยครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา สมาพันธ์สมาคม ผู้ปกครองและครูในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  รางวัล

5.             ครูที่ทำผงลาน ครูดีเด่น รางวัลชมเชยครูนิเทศ  สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  รางวัล

            รวมรับเกียรติบัตรครูและนักเรียน  357 คน โล่เกียรติยศครูและนักเรียน 20 คน

และเสื้อสามารถนักเรียน 6 คน