วันที่ 21 มีนาคม 2562  ที่  ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร C โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา จ.ชลบุรี ประชุมวิชาการ  รศ.นพ.อัษฎา ตียพันธ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา  เป็นประธานเปิดการอบรมวิชาการมาตรฐานงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และมีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ 4.0    โดยในระยะแรกจะเป็นการยกระดับพื้นที่ในเขต จังหวัดนำร่อง คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ด้วยเหตุนี้บริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม จะมีกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทต่างๆมาลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก และสิ่งที่ขาดไม่ได้ ที่จะต้องดำเนินการควบคู่ไปพร้อมกับการเร่งเพิ่มผลผลิต คืองานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับประสิทธิภาพการผลิต ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงนำไปสู่การอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอย่างเป็นสุขและยั่งยืน 
                    ทาง
โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา เล็งเห็นความสำคัญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จึงได้จัดการอบรมเชิงวิชาการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล บุคลากรผู้ประสานงานด้านงานอาชีวอนามัยในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน ความรู้และประสบการณ์ กรณีศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมาย ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน     การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร ,บุคลากรจากภาครัฐ ,เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย บุคลากรผู้ประสานงานด้านงานอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ  บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 120 คน  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน อาทิเช่น สถาบันแห่งความเป็นเลิศด้านอาชีวอนามัย(BDMS) ,คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดลกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชลบุรีและโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ให้ความรู้ในวันนี้
                           ทางด้าน รศ.นพ.อัษฎา  ตียพันธ์
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา กล่าวว่า  ด้วยทางโรงพยาบาลมีนโยบายและทิศทางในการพัฒนาการให้บริการทางคลินิกและงานทางวิชาการด้านอาชีวอนามัยที่เป็นเลิศ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งต้องการสนับสนุนผู้ที่ทำงานด้านอาชีวอนามัย ได้มีความรู้ความเข้าใจในงานด้านอาชีวอนามัยและ   ความปลอดภัย กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยหลังจากการประชุมในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้นำความรู้หรือประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการประชุมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสถานประกอบการของตนต่อไป