วันที่ เมษายน 2562  ที่ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จ.ชลบุรี   นายแพทย์ชาญชัย  ลี้สมประสงค์  ผู้อำนวยการแพทย์โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา นำคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และพนักงาน ร่วมรดน้ำดำหัวขอพร จากผู้สูงอายุ และแขกผู้ใหญ่ผู้มีอุปการะคุณของทางโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา    เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ซึ่งทางโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ได้ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป พร้อมทั้งรดน้ำดำหัวขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และแขกผู้ใหญ่ของทางโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา อีกทั้งสร้างความใกล้ชิด และผูกพันกันเสมือนญาติพี่น้อง และร่วมสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบทอดต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน