ที่โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา  บาทหลวงอนุสรณ์ พงษ์สวัสดิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา เป็นประธานในพิธีไหว้ครู   ระดับประถมศึกษา -มัธยมศึกษา ประจำปี 2562 สำหรับพิธีไหว้ครู เป็นพิธีการที่แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์  เป็นการสะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจ ความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำการให้ความสำคัญกับการปลูกฝังวัฒนธรรม และจริยธรรมไทยให้กับเด็กนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสำนึกบุญคุณครูบาอาจารย์