ภราดาวีรยุทธ  บุญพราหมณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2562  สำหรับพิธีไหว้ครูเป็นกิจกรรมที่ทุกๆ สถาบันการศึกษาจัดขึ้นในช่วงต้นๆ ของปีการศึกษา เพื่อสะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย  ความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์  ความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์