ที่วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ศาสตรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เป็นประธานเปิดงานสัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2562  (The 10th ASEAN +C + I Symposium on Business Management Research) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร  ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยฯ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

 
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา โดยมีคณาจารย์, นักวิชาการ, นักวิจัย และนิสิตจากสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่างๆ เข้าร่วมนำเสนอผลงานเป็นจำนวนมาก    สอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  ที่กำหนดไว้ว่าจะดำเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆและดำเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ตลอดจนสังคมชุมชนให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ” เพื่อสร้างคุณค่างานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ได้มีโอกาสนำเสนองานวิจัยของตนเอง 

โดยงานวิจัยหลาย ๆ ผลงาน ได้ถูกนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาในองค์กรของนิสิต  ผลงานวิจัยที่ทรงคุณค่านี้เอง วิทยาลัยฯ จึงขอเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้รับรู้เกี่ยวกับภาคธุรกิจในหลาย ๆ ประเด็นปัญหา 
  
และยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านงานวิจัยระหว่างนักวิชาการ บุคลากรสายวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในสถาบันเดียวกันและต่างสถาบัน โดยมีสถาบันการศึกษาที่ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการบัญชี , การค้าการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ, ธุรกิจดิจิทัล, ธุรกิจบริการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นวัตกรรม และเทคดนโลยีการผลิตและการบริการ เป็นต้น
 
ภายในงานยังมีการออกร้านสินค้าและกลุ่มธุรกิจการค้า สินค้าชุมชน ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น บริเวณโถงทางเดินห้องอาหารชั้น 1 อีกด้วย